Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

bihar board 10th maithili model paper

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

पद्ध – खंड

maithili vvi question for class 10, bihar board, maithili objective question, class 10 maithili vvi objective question 10, maithili, objective question, maithili objective for matric exam 2021, maithili objective answer 10, class 10th maithili objective, class 10th ka maithili, class 10th ka maithili ka question, maithili class 10th 2020, class 10th maithili objective, class 10th maithili, bihar board 10th maithili objective answer 2021, bihar board 10th maithili model paper, maithili ka question

4. हऽ आब भेल वर्मा

1. वर्षाक प्रतीक्षा लोक किएक करैत अछि ? 

(A) खेती करबाक लेल                     (B) पानीक लेल 

(C) बाढिक लेल                              (D) किछु नहि


2. हऽ, ………….. भेल वर्षा । 

(A) आब                                       (B) ताब 

(C) जाब                                       (D) खाब 


3. वैद्यनाथ मिश्र यात्रीक रचना छनि –

(A) हऽ आब भेल वर्षा                     (B) समय-साल 

(C) वन्दना                                    (D) रौदी 


4. “हऽ आब भेल वर्षा’ शीर्षक कविताक रचयिता छथि – 

(A) वैद्यनाथ मिश्र ‘यात्री’                    (B) चन्दा झा 

(C) रवीन्द्रनाथ ठाकुर                      (D) सुकान्त सोम 


5. जुड़ा जयतनि …………… मोन प्राण । 

(A) पथिक                                     (B) नदिक 

(C) धरतीक                                   (D) तापित 


6. भरि-भरि दिन………… लोक 

(A) गेंहूँ रोपत                                (B) चना रोपत 

(C) धान रोपत                               (D) राहड़ि रोपत 


7. ‘यात्री’ उपनाम छनि 

(A) सुरेन्द्र झाक                             (B) वैद्यनाथ मिश्रक 

(C) अशोकक                                (D) काशीनाथ मिश्रक 


8. मेघक अढ़मे कथी झाँपल रहि गेल ? 

(A) चन्द्रमा                                   (B) तारा 

(C) सूर्य                                       (D) पहाड़ 


9. वर्षाक प्रतीक्षा मे भगवान के की सुनय पडैत छनि ? 

(A) गारि                                       (B) स्तुति 

(C) निन्दा                                     (D) किछु नहि


10. प्रतीक्षामे बीति ……………. कइएक पहर ।

(A) भेल                                        (B) मेल 

(C) गेल                                        (D) देल 


11. वर्षा भेला पर भगता की करताह ? 

(A) वर्षा मे स्नान करताह                (B) गहवर के सफाई करताह 

(C) धूनि रमैताह                           (D) किछु नहि 


12. यात्रीजी क मैथिली साहित्य मे प्रस्थान बिन्दु अछि – (2019 A) 

(A) पत्रहीन नग्नगाछ                      (B) चित्रा 

(C) बलचनमा                              (D) पारो 


13. यात्रीजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल रहनि- (2018A) 

(A) चित्रा (कविता संग्रह)                  (B) पत्रहीन नग्न गाछ 

(C) पारों                                       (D) बलचनमा 

maithili ka objective, maithili question, maithili ka objective question, maithili ka question, maithili objective question, maithili question 2021, maithili class 10th 2021, maithili model paper 2021, maithili guess paper, maithili ke objective, maithili ka question 2021 ka, maithili ka question answer, maithili ka vvi question, maithili objective question 10th 2021, maithili objective 2021, maithili subjective question 2021, maithili objective question 2021, maithili question answer,  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *